HR Prospero

Trajnime profesionale dhe shërbime të Burimeve Njerëzore

HR PROSPERO

Trajnimet

Rreth trajnimeve

Pse duhet të vijoni këto trajnime?
  • Zhvillo veten dhe karrierën tënde duke përmirësuar njohuritë, aftësitë dhe potencialin në lëmitë që ofrojmë

  • Përmbajtja dhe kohëzgjatja (12 – 30 orë) e trajnimit mund të modifikohet duke i përshtatur me pjesëmarrësit dhe nevojat e biznesit/organizatës/industrisë përkatëse

  • Modulet e trajnimeve specifike mund të përgatiten konform pjesëmarrësve dhe nevojave të biznesit/organizatës/industrisë përkatëse

  • Trajnerët kanë përvojë dhe njohuri të dëshmuara në lëmitë e tyre përkatëse

  • Trajnimet janë kombinim në mes teorisë dhe shembujve të shumtë nga përvoja praktike. Punë praktike/Ushtrimet grupore / Rastet simuluese përmes roleve janë pjesë me rëndësi e këtij trajnimi.

  • Mund të zgjedhni lokacionin ku do të mbahet trajnimi, siç ju përshtatet juve

  • Mund të zgjidhni datat dhe kohën e mbajtjes së trajnimit, siç ju përshtatet juve

  • Trajnimet mund të mbahen edhe online

  • Çmimi i arsyeshëm

Përgatitjet për intervistë pune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Etika/Sjellja në vendin e punës – Kodi i mirësjelljes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Komunikimi efektiv në organizata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Shprehitë e punës drejt performancës së lartë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Aftësitë e komunikimit zyrtar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Aftësitë e të folurit dhe prezantimit në publik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Shkrimi i raporteve

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Trajnimi bazik në Excel (Microsoft 365) (2018)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Menaxhimi i kohës dhe stresit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Menaxhmenti për menaxherët e rinj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Planifikimi strategjik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.