HR Prospero

Trajnime profesionale dhe shërbime të Burimeve Njerëzore

HR PROSPERO

Shërbimet

 • Përgatitja dhe azhurnimi i biografisë/CV-së
 • Përgatitje për intervistë pune
 • Rekrutim dhe Leasing
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (për nivele të ndryshme/në formate të ndryshme)
 • Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore (për pozitat menaxheriale/vendimmarrëse)
 • Përgatitjet për intervistë pune
 • Etika e punës/Sjellja në organizatë
 • Komunikimi efektiv në organizata
 • Menaxhimi dhe lidershipi
 • Programi për menaxherët e rinj
 • Planifikimi strategjik
 • Negociimi dhe vendimmarrja
 • Përkujdesja ndaj klientit
 • Menaxhimi i stresit
 • Bashkëpunimi ekipor

Shërbimet e MBNJ para punësimit të stafit

 • Përshkrimet e vendeve të punës
 • Rekrutimi:
  • Konkursi
  • Baza e aplikacioneve te kandidatëve
  • Skanimi dhe selektimi i kandidatëve
  • Testimi dhe intervistimi
  • Përzgjedhja dhe kontraktimi

 

Shërbimet e MBNJ pas punësimit të stafit

Menaxhimi i orientimit fillestar/periudha provuese

 • Dosjet personale
 • Menaxhimi i ciklit të vlerësimit të performancës
 • Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe zhvillim
 • Trajnim/Zhvillim i kapaciteteve
 • Pagat/kompenzimi mujor
 • Monitorimi i pushimeve
 • Tavolina për ndihmë për BNJ/ Shërbime këshillimore
 • Evente për ndërtimin e ekipit
 • Ad hoc punë/shërbime të ndryshme

 

Menaxhimi strategjik i BNJ

 • Krijimi i sistemeve dhe strukturave të BNJ në organizatë
 • Vlerësimi i personelit/struktura organizative/ristrukturimi
 • Hartimi i manualeve dhe procedurave/doracakëve të BNJ
 • Auditimi i brendshem i zyres se BNJ
 • Korniza e performancës nëpërmjet indikatorëve kyç të performancës
 • Kompenzimi dhe benefitet e stafit – modelimi i sistemeve e skemave të gradimit
 • Menaxhimi i rasteve individuale
 • Vlerësimi i ambientit të organizatës